PRISPEVKI IN POJASNILA

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI NEIZPLAČILA PLAČ

Vprašanje: Na podlagi pogodbe o zaposlitvi sem za nedoločen čas zaposlena v enem izmed dolenjskih podjetij. Že od novembra 2012 ...
Preberi več

DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Vprašanje: Moj sosed gradi novo stanovanjsko hišo v neposredni bližini lokalne ceste. Zdi se mi, da je hiša postavljena preblizu ...
Preberi več

PREŽIVLJANJE ZAKONCA PO RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE

Vprašanje: Z možem sva poročena 40 let. Od tega sva skoraj 10 let živela skupaj, sedaj pa že več kot ...
Preberi več

VELJAVNOST OPOROKE

Vprašanje: Rad bi sestavil oporoko, s katero bi svoje premoženje razdelil med svoje potomce. Ker se mi zaradi starosti zelo ...
Preberi več

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST PRI PROMETNI NESREČI

Vprašanje: Kot sopotnik sem bil udeležen in tudi poškodovan v prometni nesreči. Voznik vozila, v katerem sem se peljal, je ...
Preberi več

SLUŽNOSTNA POT

Vprašanje: Sem lastnik zemljišča, na katerem stoji tudi moja stanovanjska hiša. Do hiše dostopam preko zemljišča, ki je v lasti ...
Preberi več

DAVEK NA NEPREMIČNINE

Vprašanje: Sem lastnik stanovanjske hiše in dveh stanovanj. V stanovanjski hiši živiva skupaj z ženo, v enem stanovanju živi hčerka ...
Preberi več

REFERENCE

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

 1. Izvajanje dokončne premoženjskopravne in zemljiškoknjižne ureditve že rekonstruiranih odsekov državnih cest (odkupi zemljišč): priprava podatkov za potrebe izvede odkupov zemljišč, organizacija cenitev nepremičnin, urejanje pravnega in dejanskega stanja zemljišč, sestavljanje in sklepanje pogodb za odkupe zemljišč, izvedba razlastitvenih postopkov (priprava zahtev za razlastitev), izvedba postopkov spremembe upravljavca ter postopkov določitve upravljavca, sestavljanje in sklepanje pogodb o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, priprava ugotovitvenih odločb o statusu grajenega javnega dobrega, izvedba postopkov za izbris bremen (služnostnih pravic, hipotek, prepovedi odtujitve in obremenitve) in izbris različnih zaznamb (npr. zaznamb zaščitene kmetije), priprava in vložitev zemljiškoknjižnih predlogov za pridobitev lastninske pravice in za zaznambo grajenega javnega dobrega  ter za izbris izbris bremen.
 2. Izvajanje pravnih opravil na področju reševanja zahtev za dostop do informacij javnega značaja in svetovanje v teh postopkih: pregled pravno zahtevnejših zahtev za dostop do informacij javnega; priprava pozivov na dopolnitev teh zahtev; presoja, ali zahtevani dokumenti predstavljajo informacije javnega značaja po ZDIJZ in presoja, ali so podane izjeme po 6. členu ZDIJZ (državna tajnost, poslovna skrivnost,…); presoja, ali je dokumentacija, ki jo zahteva prosilec, zaščitena po zakonu, ki ureja avtorske pravice ter priprava ustreznega akta, če gre za take informacije (dajanje dokumentacije zgolj na vpogled); priprava sklepov o zavrženju zahteve prosilca; priprava uradnih zaznamkov ter obvestil prosilcu v primeru, ko je zahteva utemeljena; priprava predlogov odločb, v primeru, ko je zahteva zavrnjena; priprava predlogov odločb o ponovni uporabi, v primeru zaračunavanja cene za ponovno uporabo, priprava predlogov tožb zoper Informacijskega pooblaščenca, pregled morebitnih interesov tretjih oseb ter izvedba pravnih opravil v primeru stranske intervencije;
 3. Izvajanje pravnih opravil v postopkih izvršbe in reševanje zahtevkov izvajalcev/podizvajalcev: preverjanje utemeljenosti zahtevka izvajalcev/podizvajalcev za plačilo storitev; pregled sklepov o izvršbi ter sklepov o začasnih odredbah in pridobitev vse potrebne dokumentacije; priprava izjav dolžnikovega dolžnika o pripoznavanju/nepripoznavanju terjatve; priprava osnutkov ugovorov zoper sklepe o izvršbi; priprava osnutkov ugovorov po preteku roka zoper sklepe o izvršbi; priprava ugovorov tretjega v izvršilnem postopku; priprava osnutkov tožb zaradi nedopustnosti izvršbe; izvedba drugih opravil v zvezi z zahtevki izvajalcev/podizvajalcev za plačilo ter v zvezi z izvršilnim postopkom.
 4. Reševanje odškodninskih zahtevkov oškodovancev in regresnih zahtevkov zavarovalnic za povrnitev škode v primeru prometnih nesreč, ki so nastale zaradi stanja na državnih cestah (izvensodni in sodni postopek): pregled zahtevkov in pridobivanje vseh potrebnih podatkov za reševanje zahtevkov; priprava odgovorov na odškodninske in regresnega zahtevke; priprava sporazumov o povrnitvi škode (materialne in nematerialne); presojanje, ali je do škodnega dogodka deloma ali v celoti prišlo zaradi ravnanja pristojnega cestnega podjetja (neizpoljevanje koncesijske pogodbe oziroma pogodbe o vzdrževanju oziroma izpolnjevanje take pogodbe z napako) ter priprava regresnega zahtevka za povrnitev plačane odškodnine nasproti cestnem podjetju; priprava tožb zaradi neizpolnjevanja koncesijske pogodbe oziroma pogodbe o vzdrževanju oziroma zaradi izpolnjevanja le te z napako ter priprava kasnejših pripravljalnih vlog, priprava osnutkov odgovorov na tožbe skupaj s potrebnimi dokazili
 5. Reševanje posamičnih nujnih zahtevkov lastnikov za premoženjskopravno in zemljiškoknjižno ureditev zemljišč (ki v naravi predstavljajo dele državnih cest), ki so jih lastniki poslali na podlagi množičnega vrednotenja nepremičnin Geodetske uprave RS: izvedba celotnega postopka dokončne premoženjskopravne in zemljiškoknjižne ureditve zemljišč, ki so v naravi del javnih cest, ureditev izbrisa začasnega upravljavca iz katastra, ureditev vpisa statusa začasnega upravljavca v kataster.
 6. Priprava podlage za uporabo aplikacije „Spremljanje odkupa zemljišč“ in nadzor nad vpisovanjem podatkov v aplikacijo: pridobivanje podatkov o aktualnih projektih za trenutno proračunsko leto, vodenje evidence o aktualnih projektih, spremljanje pravočasnosti pošiljanja projektov projektantov skrbniku aplikacije ter spremljanje pravočasnosti vnašanja podatkov o projektih pri skrbniku aplikacije in nadzor nad vnašanjem podatkov, usklajevanje dela med projektanti in skrbnikom aplikacije ter odkupovalci.

Odškodninska pisarna: Strokovni vodja storitev in spletnega portala www.Odškodninska-Pisarna.si 

Biro M&T, d.o.o.: Na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju za družbo Biro M&T, d.o.o. od leta 2010 izvajam postopke odkupa zemljišč.

Ingprom Gregor Kovačič s.p.: pravno svetovanje pri postopku odpovedi pogodbe o poslovnem sodelovanju in pri pripravi zahtevka za izplačilo zapadlih terjatev.

Smartis d.o.o.: pravno svetovanje v postopku izterjave zapadlih terjatev od insolventnega dolžnika in izvedba pravnih dejanj v postopku izvršbe ter svetovanje v postopku prijave terjatev v prisilni poravnavi.

Viva d.o.o.: pravno svetovanje delodajalcu v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu iz poslovnih razlogov, priprava mnenja o izračunu odpravnine o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, priprava mnenja o določitvi letnega dopusta v internem aktu podjetja.

Avto MG – vzdrževanje vozil Miloš Gruden, s.p.: svetovanje v postopku izterjave zapadle terjatve ter izvedba postopka izvršbe.

Različne fizične osebe:

 • izvedba postopkov razdelitve solastnine (izvensodni postopek razdelitve solastnine in nepravdni postopek pri pristojnem sodišču),
 • izvedba postopkov prenosa lastninske pravice na nepremičninah (zemljišča, stanovanjske stavbe, stanovanja) na podlagi kupoprodajnih, darilnih, menjalnih pogodb ter pogodb o preužitku,
 • izvedba postopkov vzpostavitve služnostne pravice za potrebe dostopne poti,
 • izvedba postopkov izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi mobinga na delovnem mestu (skupaj z uspešnim uveljavljanjem zahtevka za plačilo nadomestila za brezposelnost)
 • izvedba postopka uveljavljanja odškodnine zaradi pasjega ugriza od imetnika psa,
 • izvedba postopkov izvršbe zaradi neplačila zapadlih terjatev,
 • izvedba postopka uveljavljanja odškodnine za povrnitev materialne in nematerialne škode v primeru prometnih nesreč,
 • priprava ugovorov zoper plačilne naloge ter pritožb zoper odločitve prekrškovnih organov v postopku o prometnem prekršku.