Dedno pravo

Dedno pravo je celota pravnih pravil in pravni načel, ki urejajo prehod premoženja umrle osebe na njegove pravne naslednike (dediče in volilojemnike). Poznamo dve vrsti dedovanja, in sicer zakonito in oporočno dedovanje. Pri zakonitem dedovanju dediče natančno določa veljavna zakonodaja (ta postopek dedovanja se uporabi v primeru, ko zapustnik ni napisal oporoke), pri oporočnem dedovanju pa dediče določi zapustnik sam (tako, da napiše oporoko). Oporočno dedovanje ima prednost pred zakonitim dedovanjem, zaradi česar se v primerih, ko je zapustnik napisal oporoko, vedno opravi oporočno dedovanje. Pri oporočnem dedovanju pa je še posebej potrebno upoštevati institut nujnega dedovanja. Posebno je urejeno tudi dedovanje zaščitenih kmetij, kjer se zasleduje interes varovanja kmetijskih gospodarstev oziroma se teži k ohranjanju družinskih kmetij (preprečitev drobljenja kmetij zaradi razdelitve premoženja med dediče).

Na področju dedovanja nudim naslednje storitve:

  • pravno svetovanje v postopku dedovanja, obrazložitev dednopravnih pojmov ter priprava na narok na zapuščinskem sodišču (npr. nujni dedič, zakoniti dedič, dedna nevrednost, razdedinjenje, odpoved dedovanju, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku,…),
  • pravno svetovanje v postopku dedovanja zaščitenih kmetij (tudi v primeru ko je eden izmed dedičev še mladoleten),
  • priprava izjav o odpovedi dedovanju ter obrazložitev pojmov v zvezi s tem ter pravnih posledic odpovedi dedovanju,
  • pravno svetovanje pri pripravi oporoke in razlaga pravnih institutov oporočnega dedovanja,
  • pravno svetovanje pri izbiri najustreznejšega prenosa lastninske pravice na potomce (npr. darilna pogodba, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, oporoka), in sicer skupaj s svetovanjem pri izbiri najustreznejšega postopka z vidika obdavčitve,

izvedba postopkov razdelitve solastnine (izvensodno – na podlagi pogodb ali sodno – v nepravdnem postopku).