Delovno pravo

Delovno pravo je celota pravnih pravil in načel, ki urejajo pravice in obveznosti delavcev ter njihovih delodajalcev in odnose med sindikati, in sicer vse v povezavi z delovnim razmerjem. V grobem delovno pravo delimo na indivudualno delovno pravo (razmerje med delavcem in delodajalcem) in kolektivno delovno pravo (delovanje sindikatov, kolektivne pogodbe). Delovno pravo ureja postopek sklenitve delovnega razmerja (npr. objava potrebe po delavcu), vrste pogodb o zaposlitvi, delovni čas (skupaj z odmori in počitki), plače, dopust, regres za letni dopust, izobraževanje, varstvo pri delu, načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi (redna in izredna odpoved, prenehanje delodajalca,…). Področje delovnega prava vsebuje številne elemente pogodbenega prava, ki pa je zaradi zaščite pravic delavcev hkrati precej kogentno urejeno. V tesni povezavi z delovnim pravom je tako imenovano pravo socialne varnosti, ki ureja pravice s področja  pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti ter pravice iz socialnega varstva. Te pravice večinoma sicer pripadajo delavcem in tako posledično izvirajo iz njihovega delovnopravnega statusa. Po drugi strani pa te pravice pripadajo tudi širšemu krogu ljudi in ne samo delavcem (npr. družinskim članom delavcev, otrokom, brezposelnim, invalidom,…), zaradi česar je pravo socialne varnosti zgolj v povezavi z delovnim pravom, ni pa del delovnega prava.

Na področju delovnega prava nudim naslednje storitve:

 1. a) za delavce:
 • pravno svetovanje pri vprašanjih s področja delovnega prava oziroma odnosa z delodajalcem,
 • priprava različnih pravnih zahtevkov za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja (pravica do plačila, do letnega dopusta, do regresa, do odškodnine, do odpravnine) ter priprava različnih opozoril delodajalcem,
 • pravno svetovanje v primeru uveljavnja odpravnine pri izredni ali redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • priprava redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • pravno svetovanje v primeru mobinga in priprava odškodninskega zahteva za povračilo škode ter uveljavljanje nadomestila za brezposelnost ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi mobinga,
 • pravno svetovanje v primeru nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • priprava tožb zaradi kršitve delavčevih pravic ali zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • priprava razlag in mnenj o posameznih pravicah oz. obveznostih delavcev in delodajalcev (npr. pravica do odpravnine, do dopusta, do regresa, do počitka, do zdravih in varnih delovnih razmer, do izobraževanja,…)
 • izdelava pravnih mnenj glede delovnopravnih vprašanj in preučitev možnosti zmage v primeru spora na sodišču.
 1. b) za delodajalace:
 • pravno svetovanje pri vprašanjih s področja delovnega prava,
 • izvedba postopka zaposlitve novega delavca skupaj s pripravo pogodbe o zaposlitvi,
 • priprava opozoril delavcem zaradi kršitve njihovih dolžnosti,
 • izvedba postopka redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • priprava odškodninskih zahtevkov,
 • pravno svetovanje v disciplinskem postopku ter izvedba vseh potrebnih pravnih opravil v  disciplinskem postopku,
 • priprava različnih internih aktov delodajalca,
 • priprava razlag in mnenj o posameznih pravicah oz. obveznostih delavcev in delodajalcev,
 • izdelava pravnih mnenj glede delovnopravnih vprašanj in preučitev možnosti zmage v primeru spora na sodišču.

PRIMER:

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI NEIZPLAČILA PLAČ