DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Vprašanje:

Moj sosed gradi novo stanovanjsko hišo v neposredni bližini lokalne ceste. Zdi se mi, da je hiša postavljena preblizu lokalne ceste, saj bo zunanji zid postavljen neposredno ob asfaltu lokalne ceste. Od občine sem želel dobiti informacijo, ali je občina soglašala, da se hiša postavi tako blizu ceste. Prav tako sem želel ugotoviti, ali je bilo sploh pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo tako blizu ceste. Ali mi je občina/upravna enota dolžna dati te podatke? Ali lahko zahtevam kopijo soglasja oziroma gradbenega dovoljenja?

Pravno pojasnilo:

 

Do želenih podatkov lahko dostopate in prav tako lahko zahtevate fotokopijo želene dokumentacije. To področje je v Sloveniji uredil Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, po katerem ima vsakdo pravico, da mu državni organi, organi lokalnih skupnosti, osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb posredujejo informacije iz njihovega delovnega področja. Tako ima vsaka fizična in pravna oseba (prosilec) pravico, da npr. od občine ali kakšnega državnega organa zahteva, da mu posreduje določeno informacijo oziroma podatke. Zahtevate lahko vse podatke, ki se nanašajo na delovno področje določenega organa, kar dejansko pomeni, da od organa lahko zahtevate vse podatke, s katerimi razpolaga. Pri tem vam ni treba opredeliti pravnega interesa, kar pomeni, da vam ni treba obrazložiti, zakaj določeno informacijo oziroma podatke potrebujete. Zadostuje že samo dejstvo, da ste pač radovedni. Organ vam mora na vašo zahtevo posredovati fotokopijo dokumentacije (npr. fotokopijo gradbenega dovoljenja, kupoprodajne pogodbe, soglasja,…).  Lahko se odločite, da želite v dokumentacijo samo vpogledati. V tem primeru vam mora organ na svojem sedežu omogočiti vpogled v dokumentacijo. Posredovanje podatkov pa lahko zahtevate tudi v kakšni drugi obliki (npr. posredovanje v elektronski obliki…).

Organ vam lahko v določenih primerih zavrne dostop do informacij javnega značaja, vendar pa to lahko stori le v primeru, če zahtevana dokumentacija predstavlja eno od izjem, ki je izrecno navedena v zakonu (če gre npr. za davčno tajnost, poslovno skrivnost, osebni podatek,…). Kljub temu pa mora organ v takih primerih ugotoviti, ali vam lahko zagotovi vsaj delni dostop do želenih podatkov. Tipičen primer tega je npr. gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše, katere investitor je fizična oseba.  Če bi zahtevali od organa, da vam posreduje fotokopijo takega gradbenega dovoljenja, potem bi vam organ fotokopijo gradbenega dovoljenja sicer poslal, vendar bi moral v njem “počrniti” vse osebne podatke (npr. ime in priimek ter bivališče investitorja,…).

Postopek dostopa do informacij javnega značaja je brezplačen, kar pomeni, da vam za vlogo, s katero zaprosite za posredovanje določenih podatkov, ni treba plačati nobene takse. Organ vam lahko zaračuna npr. le stroške fotokopiranja dokumentacije, ki so ob trenutno veljavnem ceniku v uredbi sorazmerno nizki (npr. 0,06 EUR za eno stran A4). Vendar pa organ te stroške lahko zaračuna le, če vsota vsega preseže 10,00 EUR. V nasprotnem primeru je postopek dostopa do informacij javnega značaja povsem brezplačen.

V primeru, da se odločite, da boste od organa zahtevali posredovanje določene dokumentacije, predlagam, da pri organu vložite ustrezno pisno vlogo za dostop do informacij javnega značaja. V tej vlogi jasno navedite vse vaše osebne podatke in podatke organa, od katerega zahtevate posredovanje dokumentacije. V vlogi čim bolj natančno navedite, s katero dokumentacijo se želite seznaniti (saj boste na tak način olajšali delo organu pri iskanju dokumentacije in hkrati zmanjšali možnost, da vam organ vašo vlogo zavrne z enostavno obrazložitvijo, da tak dokument ne obstaja) in pa način, na katerega se želite seznaniti z dokumentacijo (npr. posredovanje fotokopije, vpogled v dokumente,…). Če je vaša vloga popolna in jo vložite v pisni obliki, si s tem zagotovite, da bo organ vašo vlogo obravnaval kot formalno vlogo. S tem imate v primeru nepravilnosti v postopku možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Državljani imamo na podlagi Zakona o dostop do informacij javnega značaja možnost, da se seznanimo s številnimi dokumenti tako državnih kot tudi občinskih organov in nosilcev javnih pooblastil. Le dovolj radovedni in vztrajni moramo biti.

Za dodatna pojasnila ali odgovore na druga pravna vprašanja se lahko obrnete na našo pravno pisarno, tel. št. 031 581 681, e-mail: info@pravnedejavnosti.si, internetna stran: www.pravnedejavnosti.si.

Pravno pojasnilo pripravila:
Maja Gliha, univ. dipl. prav. s pravosodnim izpitom