Informacije javnega značaja

Informacija javnega značaja je vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa in se pri organu nahaja v obliki dokumeta.  Veljavni Zakon o dostopu do informacij javnega značaja daje prosilcem (torej vsem pravnim in fizičnim osebam) zelo široke možnosti, da od državnih in občinskih organov pridobijo vse vrste dokumentov, s katerimi organ razpolaga in ki sodijo v njegovo delovno področje. Izraz “delovno področje” se razlaga še posebej široko, zaradi česar skorajda vsi dokumenti, ki se nahajajo pri organu, sodijo v njegovo delovno področje. Prosilcem ni potrebno izkazovati nobenega pravnega interesa in jim niti ni potrebno obrazlagati, za kakšen namen potrebujejo zahtevane informacije. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja tako v slovenski pravni red vnaša javnost in transparentnost delovanja državnih in občinskih organov. Večina od nas se niti ne zaveda, da ima pravico od kateregakoli državnega ali občinskega organa zahtevati brezplačno posredovanje vsakršnega dokumenta, ki izvira iz njegovega delovnega področja (razen če je dokument davčna tajnost, poslovna skrivnost, osebni podatek oziroma katera druga izmed izjem, ki so izrecno navedene v zakonu). Za kaj takega ne potrebujemo posebnega znanja in prav tako ne potrebujemo izkazovati, zakaj nek podatek potrebujemo. Samo dovolj radovedni moramo biti.

Na področju informacij javnega značaja nudim naslednje storitve:

  1. a) za prosilce:
  • priprava zahtev za dostop do informacij javnega značaja (vključno s preveritvijo pristojnosti organa),
  • razlaga pravnih pojmov s področja dostopa do informacij javnega značaja (npr. informacija javnega značaja, delni dostop, test javnega interesa, informacijski pooblaščenec,…),
  • priprava pritožb zoper sklepe in odločbe državnih ali občinskih organov v primeru, ko je zahteva zavrnjena ali zavržena in v primeru molka organa.
  1. b) za zavezance:
  • pregled zahtev za dostop do informacij javnega značaja in priprava mnenja, ali gre za informacijo javnega značaja in ali informacija predstavlja katero od izjem iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in je zato ni potrebno posredovati,
  • priprava odločb in sklepov v postopku dostopa do informacij javnega značaja,
  • pravno svetovanje v postopku dostopa do informacij javnega značaja in razlaga pojmov s tega področja (npr. informacija javnega značaja, delni dostop, test javnega interesa, informacijski pooblaščenec, uporaba uradnega zaznamka, neformalna zahteva, uporaba odločbe, formalna zahteva, vpogled, ogled in camera,…).