Nepremičninsko pravo

Nepremičninsko pravo (kot del stvarnega prava) je celota pravnih pravil in načel, ki urejajo vsa pravna razmerja med posamezniki, ki se nanašajo na nepremičnine (zemljišča, stavbe). Bistveno razmerje je lastninsko razmerje, ki imetniku lastninske pravice zagotavlja vseobsegajočo oblast nad stvarjo. Nepremičninsko pravo vključuje tudi vsa pravila o prenosih lastninske pravice z ene osebe na drugo (npr. na podlagi različnih pogodb, na podlagi zakona – priposestovanje, na podlagi odločb,…) ter vključuje tudi vsa pravila, ki se nanašajo na zemljiško knjigo. Posameznik namreč, vse dokler ni kot lastnik vpisan v zemljiško knjigo, ni lastnik nepremičnine. Zaradi tega je potrebno vse pravne posle, ki se nanašajo na nepremičnine, izvesti tako, da na koncu sledi vpis lastninske (ali kakšne druge pravice) v zemljiško knjigo. V nasprotnem primeru so mogoče zlorabe, ki bistveno posežejo v premoženjski status posameznika.

Na področju nepremičninskega prava izvajam naslednje pravne storitve:

  • priprava vseh vrst pogodb za prenos lastninske pravice na nepremičninah ter izvedba celotnega postopka prenosa lastninske pravice (npr. na podlagi prodajne, darilne, menjalne ali drugih vrst pogodb),
  • priprava služnostnih pogodb za ustanovitev različnih vrst služnostnih pravic (npr. za potrebe dostopne poti, za potrebe položitve komunalnih vodov, osebne služnosti…),
  • organizacija cenitev nepremičnin (tudi za potrebe ugotovitve optimalne obdavčitve pravnega posla),
  • priprava pravnih mnenj glede izbire najugodnejšega postopka za prenos lastninske pravice (vključno s obrazložitvijo najpomembnejših institutov posameznih pogodb),
  • pridobitev vseh potrebnih soglasij, odločb in potrdil za potrebe overitve kupoprodajne, darilne ali kakšne druge vrste pogodbe ter organizacija overitev podpisa (npr. pridobitev potrdila o namenski rabi, pridobitev odločbe upravne enote o odobritvi pravnega posla, pridobitev potrdila upravne enote, da odobritev ni potrebna, pridobitev soglasja ministrstva za obrambo, pridobitev soglasij v primeru, ko nepremičnina leži v območju kulturne ali naravne dediščine,…),
  • izvedba postopka razdelitve solastnine (razdelitev solastnine na podlagi pogodbe o razdelitvi solastnine ali na podlagi drugih vrst pogodb ali na podlagi izvedenega nepravdnega postopka razdelitve solastnine).