ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST PRI PROMETNI NESREČI

Vprašanje: Kot sopotnik sem bil udeležen in tudi poškodovan v prometni nesreči. Voznik vozila, v katerem sem se peljal,

je spregledal, da ni na prednostni cesti; voznik vozila, v katerega sva trčila, pa je po prednostni cesti pripeljal s preveliko hitrostjo. Oba voznika sta kršila cestnoprometne predpise. V prometni nesreči sem utrpel telesne poškodbe in me zanima, od koga lahko zahtevam odškodnino. Imam poškodovano vratno hrbtenico in trenutno hodim na fizioterapijo. Kakšna je približna odškodnina za takšno poškodobo in kakšen je postopek izterjave odškodnine?

Pravno pojasnilo:

Osnovno načelo pravnega reda pravi, da kdor drugemu povzroči škodo, jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Za vsak škodni dogodek se torej ugotavlja krivda. Vso škodo, ki je nastala v škodnem dogodku, je dolžan poravnati tisti, ki je kriv, da je do škodnega dogodka prišlo. Zaradi velikega števila prometnih nesreče in predvsem zaradi dejstva, da je ugotavljanje krivde pri prometni nesreči včasih izjemno težko, je Obligacijski zakonik posebej uredil tudi odgovornost za škodo pri prometni nesreči. Zakon določa, da če je krivda v prometni nesreči obojestranska (torej sta odgovorna oba voznika motornih vozil), odgovarja vsak imetnik vozila za vso škodo, ki je nastala, v sorazmerju s svojo stopnjo krivde. V takem primeru se določa, v kakšnem deležu je ravnanje enega in drugega voznika botrovalo nastali škodi. Ker je ugotavljanje stopnje krive precej problematično in ker bi takšen postopek predvsem tretjim osebam (torej sopotnikom, pešcem) bistveno otežkočil izterjavo odškodnine, je zakonodaja oškodovancu, ki je tretja oseba, olajšala postopek izterjave odškodnine. Če za škodo, ki jo utrpijo drugi (torej tretje osebe), v celoti ali deloma odgovarjata dva imetnika motornih vozil, je njuna odgovornost solidarna. To pomeni, da lahko povrnitev vse škode, ki ste jo utrpeli, terjate od enega, od drugega ali od obeh voznikov motornih vozil, tj. od voznika vozila, v katerem ste bili sopotnik kot tudi od voznika drugega vozila, ki je peljalo prehitro. Noben od voznikov zato ne more zavrniti vašega zahtevka za plačilo odškodnine.

Višina odškodnine je zelo odvisna od diagnoze, poteka zdravljenja, starosti oškodovanca, prejšnjih poškodv in vpliva, ki ga ima poškodba v nadaljnjem življenju oškodovanca. Sodna in zavarovalniška praksa sta sicer oblikovali določena stališča, po katerih se za posamezno poškodbo lahko oceni približna višina odškodnine. Za tipično poškodbo vratne hrbtenice, ki nastane zaradi nihaja ob trku vozil, se višina odškodnine trenutno giblje od cca. 1.000,00 EUR do cca. 2.000,00 EUR. Upoštevati pa je potrebno, da ste ob prometni nesreči upravičeni tudi do odškodnine zaradi pretrpljenega strahu in do odškodnine za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti in skaženosti. Prav tako ste upravičeni do povrnitve materialne škode, ki se vam prizna, če vam je pri prometni nesreči nastala navadna škoda (npr. poškodovanje obleke, poškodovanje očal,…). Upravičeni pa ste tudi do povrnitve izgubljenega dobička (npr. zaradi zdravljenja niste mogli opravljati dela in je tako prišlo do izgubljenega dobička). Iz zgoraj navedenega je vidno, da je vsak škodni dogodek potrebno obravnavati posebej in ugotoviti vse vrste škode, ki so oškodovancu nastale in jih nato tudi v ustrezni višini izterjati.

 

Povrnitev škode lahko terjate od enega ali od drugega ali od obeh voznikov. Ker je izterjava odškodnine od fizičnih oseb praviloma precej težavna, se je uveljavil sistem zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Zaradi tega razloga lahko povračilo škode terjate tudi od ene ali od obeh zavarovalnic, pri katerih sta imela voznika zavarovani svoji vozili (vozili sta skladno s pravili obveznega zavarovanja za tak škodni dogodek morali biti zavarovani, saj gre za dogodek, ki spada pod obvezno zavarovanje). Izterjava odškodnine od zavarovalnic je precej lažja in poteka po ustaljenem postopku, zaradi česar je smiselno, da se z odškodninskim zahtevkom obrnete na eno ali obe zavarovalnici.

 

Za uspešno izterjavo odškodnine je najprej potrebno zaključiti celotno zdravljenje in nato skrbno zbrati vso dokumentacijo (tako dokumentacijo o prometni nesreči kot tudi o zdravljenju). Nato na zavarovalnico vložite odškodninski zahtevek. Zavarovalnica vaš zahtevek preuči in vam posreduje poravnalno ponudbo. Če se z višino ponujene odškodnine strinjate, potem podpišete izvensodno poravnavo. V nasprotnem primeru pa lahko pred pristojno sodišče vložite odškodninsko tožbo.

 

                                                                                                                     Pravno pojasnilo pripravila:
Maja Gliha, univ. dipl. prav. s pravosodnim izpitom