Pogodbeno pravo

Pogodbeno pravo je celota pravnih pravil in načel, ki urejajo pogodbena razmerja med seboj prirejenimi (enakopravnimi) posamezniki. Pogodbeno razmerje je posebno pravno razmerje, v katerem je ena stranka (dolžnik) zavezana nekaj dati, storiti, opustiti ali dopustiti, druga stranka (upnik) pa pridobi pravico od dolžnika zahtevati izpolnitev te obveznosti. Pogodbeno pravo ureja ravno to nastajanje, izpolnjevanje in prenehanje premoženjskih pravic in obveznosti, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja. Pogodbeno razmerje med strankama (upnikom in dolžnikom) se ustanovi s pravnim poslom (pogodbo). Poznamo zelo veliko različnih vrst pravnih poslov, pri čemer imajo nekateri od teh pravnih poslov svoja že uveljavljenja imena (npr. kupoprodajna pogodba), drugi pravni posli pa so mešanica različnih dogovorov med pogodbenim strankama in niti nimajo svojega imena. Udeležeci pravnega prometa se lahko prosto dogovorajajo o celotni vsebini pravnega posla in se lahko dogovorijo karkoli. Pravo jih pri tem ne omejuje. Ne sme pa biti tak dogovor v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli. Zato tudi rečemo, da v pogodbenem pravu velja avtonomija volj pogodbenih strank.

Na področju pogodbenega prava nudim naslednje storitve:

  • priprava vseh vseh vrst pogodb: prodajna pogodba, služnostna pogodba, menjalna pogodba, posojilna pogodba, posodbena pogodba, darilna pogodba, zakupna pogodba, najemna pogodba, podjemna pogodba, gradbena pogodba, prevozna pogodba, shranjevalna pogodba, pogodba o naročilu in druge pogodb,
  • priprava vseh vrst aneksov k pogodbam,
  • pregled vseh vrst pogodb in priprava predlogov za popravke takih pogodb ter opozarjanje na morebitna dvoumna določila v pogodbah,
  • razlaga vseh vrst pogodb ter vseh pojmov s področja pogodbenega prava (npr. zamuda, pogodbena kazen, ara, odstopnina, zastaranje, odškodninska odgovornost, odgovornost za napake, stvarna napaka, pravna napaka,…),
  • pravno svetovanje v primeru kršitev pogodbe s strani druge pogodbene stranke,
  • priprava različnih opominov zaradi kršitev pogodbe, odpovedi pogodbe ter priprava različnih zahtevkov na izpolnitev pogodbe,
  • priprava zahtevkov in tožb zaradi neizvrševanja pogodb ali izvrševanja pogodb z napako,
  • priprava pisnih pravnih mnenj v zvezi z vprašanji s področja pogodbenega prava (skupaj z določbami veljavne zakonodaje in stališči sodne prakse).