Prekrškovmo pravo

Prekrškovno pravo je celota pravnih pravil in načel, ki določajo postopek in sankcije za prekrške ter hkrati opredelujejo ravnanja, ki jih štejemo za prekrške. Prekršek je vsaka kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. Najbolj so nam poznani t.i. prometni prekrški, ki jih določa veljavi Zakon o varnosti cestnega prometa. Obstaja pa še množica drugih vrst prekrškov (npr. za prekršek gre če delodajalec delavcu ne izplača regresa, če upravni organ ne omogoči zaščite osebnih podatkov stranke,…), ki jih kot prekrške določajo drugi področni zakoni.

Na področju prekrškovnega prava nudim naslednje storitve:

  • pravno svetovanje v prekrškovnem postopku in preučitev možnosti vložitve pravnih sredstev zoper plačilne naloge ali druge odločbe državnih in občinskih prekrškovnih organov,
  • sestava pisnega zagovora obdolženca,
  • priprava zahtev za sodno varstvo zoper plačilne naloge in pritožb, ugovorov ter drugih vlog v postopku o prekršku na področju vseh vrst prekrškov,
  • razlaga pravnih institutov s področja prekrškovega prava (npr. krivda, protipravnost, dejanje majhnega pomena, uklonili zapor,…)