Upravno pravo

Upravo pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki ureja odločanje državnih organov o pravicah in obveznostih državljanov, pri čemer državni organ nastopa kot nosilec oblasti oziroma javnega pooblastila (torej ima nadrejeno vlogo). Pravila upravnega prava urejajo odnose med državo in posameznikom (pravo ali fizično osebo) oziroma urejajo delovanje in izvajanje javne oblasti v okviru državnih organov. Ker na tem področju država nastopa kot nosilec oblasti oziroma javnega pooblastila, je upravo pravo namenjeno temu, da varuje posameznika (fizične in pravne osebe) v takoimenovanem upravnopravnem razmerju. S pravili upravnega prava je država pri svojem delovanju omejena oziroma so njena pravila delovanja vnaprej natančno predpisana, saj se je na tak način mogoče izogniti temu, da bi država zlorabila svoj nadrejeni položaj. Eden izmed glavnih značilnosti upravnega prava je tudi zasledovanje javnega interesa. Čeprav imamo mogoče drugačen občutek, je upravno pravo in z njim povezan upravni postopek dejansko najbolj pogosto uporabljen postopek v državi. Upravo pravo in upravni postopek pri svojem delu uporabljajo vsi državni organi. V področje upravnega prava tako sodi davčni postopek, postopek podelitve državljavnstev, podelitve koncesij, podelitve javnih pooblastil, razlastitve nepremičnin, delovanje vseh vrst inšpekcijskih organov, postopek izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja ter vseh ostalih vrst odločb organov, postopki pri centrih za socialno delo ter pri zavodu za zdravstveno zavarovanje in zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, postopki v zvezi z varstvom okolja,…).

Na področju upravnega prava nudim naslednje storitve:

  • priprava vseh vrst vlog, obrazcev in pobud ter prijav v upravnih postopkih (postopek spremembe bivališča, davčni postopki – odmera davka na promet nepremičnin, odmera davka na dobiček ob odsvojitvi nepremičnin, odmera davka na darila, odmera dohodnine, postopek izdaje gradbenega dovoljenja),
  • razlastitve nepremičnin (tudi razlastitev za potrebe služnosti) in priprava različnih aktov v postopku razlastitve (uveljavljanje različnih zahtevkov v postopku razlastitve, ugovori zoper cenitvena poročila, pritožbe zoper odločbe o razlastitvi),
  • priprava vseh vrst pritožbe zoper odločbe državnih in občinskih organov (npr. pritožbe zoper odločbe, sklepe,…)
  • svetovanje o primernosti izbire posameznih upravnih postopkov,

priprava pravnih mnenj o različnih pravnih institutih v upravnem postopku ter razlaga pojmov upravnega prava.